Vigerland – Tankar kring den brittiska bostadspolitiken « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum
Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Vigerland – Tankar kring den brittiska bostadspolitiken

Blogg

Council housing är den brittiska motsvarigheten till de svenska allmännyttiga bostäderna. Dessa bostäder upplåts oftast av staden på kommunala områden, så kallade council estates, vilka ofta är stora områden med en storskalighet som dessvärre kan präglas av monoton enformighet. Denna typ av bostäder hade sin storhet efter andra världskriget fram till 1970-talet. I enlighet med engelsmännens måtto ”mitt hem är min borg” är dessa council houses ofta uppförda som radhus eller parhus och inte i flerfamiljshus som är vanligt i större städer i Sverige. Dessa council houses i vidsträckta council estates präglas eller rättare sagt präglades ofta av dåligt anseende. Den sociala stigmatisering som svenska myndigheter har kämpat emot med bland annat hyresregleringar lyckades inte det engelska systemet att hantera. De som bodde i ett council house hade i princip undermålig ekonomi samt inga andra möjligheter att ordna en rimlig bostad. Det var ett uttalat mål med dessa council houses att vända sig till arbetarklasshushåll. Då ansvaret för bostaden och området överlåtits på det anonyma offentliga, som endast i mån av politiskt marginaliserade resurser hade omsorg om bostäderna, präglades council houses och dess områden ofta av förfall och undermålig skötsel. Man menar att incitament saknades på hushållsnivå att ta ansvar för bostaden och området.

 

 

 

vigerland maj

Detta obefintliga engagemang för bostaden i dessa områden ville emellertid Margaret Thatcher ändra på. År 1980 introducerade hon en lagstiftning som möjliggjorde för familjer boende i council housing att till ett avsevärt rabatterat pris köpa sina bostäder (Housing Act 1980). Tidigare hade det funnits möjligheter att köpa sina bostäder, men det var upp till kommunen att bestämma om köp skulle beviljas. Nu överfördes denna rätt till de boende själva i stället. Om den boende önskade köpa skulle kommunen vara tvingad att sälja, dessutom till så mycket som mellan 33 procent upp till hela 50 procent rabatt på köpeskillingen beroende på hur länge man bott i huset. Dessutom ålades kommunen att finansiera hela eller delar av köpesumman. Ambitionen att öka egnahemsboendet var så stort från den konservativa regeringens sida att man online casino till och med upprättade ett optionsförfarande för de hushåll som önskade avvakta med köpet. För 100 pund kunde man till ett fastställt pris få avvakta med köpet i två år från det datum då depositionen erlades, eller tiden för betalningen för köpoptionen som det ur ett ekonomiskt perspektiv online casinos egentligen rörde sig om. Resultatet av Housing Act från 1980 var att egnahemsägandet ökade med 12 procentenheter, från 55 procent av befolkningen år 1980 till 67 procent år 1990 då Thatcher avgick.

Akademiskt skulle man kunna analysera det Homeopathic Drug cocaine detox at Home. Thatcher gjorde med den nordamerikanske statsvetaren Robert Putnams teorier om socialt kapital. Flera teoretiker har använt begreppet socialt kapital, men man använder det lite olika. Socialt kapital brukar definieras som det värde som uppstår i nätverk mellan aktörer, vare sig dessa är individer eller grupper. Den franske sociologen Pierre Bourdieu använder sig av socialt kapital för att analysera hur produktion och reproduktion sker för att skapa eller behålla värde i en begränsad grupp och som kan utesluta andra grupper. Bourdieu analyserar omvärlden utifrån olika typer av inkluderande och exkluderande hierarkier. De viktiga verktygen i Putnams teorier är socialt kapital som är bindande och överbryggande. Socialt kapital kan även delas upp i positivt och negativt, där det positiva sociala kapitalskapandet härrör från aktiviteter som är förankrade och sanktionerade i samhällets legitima institutioner, medan det negativa består av det som ligger utanför det legitima, exempelvis illegala aktiviteter och svarthandel. Vi koncentrerar oss emellertid i detta månadsbrev på det positiva sociala kapitalet.

Download and install iMessage Messenger on PC. iMessage for PC available on Windows 7/8/Vista/XP. Access iMessage on PC Windows & Desktop Computers by following few Steps. Get Direct Link to Download iPadian iMessage for PC

Bindande innebär skapandet av socialt kapital i nätverk som hör till homogena grupper, således skulle detta i vårt exempel om council housing innebära nätverkande mellan hushåll inom bostadsområdet som liknar varandra. Överbryggande är skapandet av socialt kapital i nätverk som hör till heterogena grupper. Således skulle detta i vårt exempel om council housing innebära nätverkande utanför grannskapet, exempelvis med arbetskamrater som avviker från en själv, med näringsidkare, banker, myndigheter samt med andra externa institutioner. Putnam menar att det måste online casino finnas en balans mellan bindande och överbryggande. För mycket bindande utan överbryggande skapar isolerade sociala öar i samhället, medan bindande i kombination med överbryggande skapar positivt socialt kapital.

Skapandet av socialt kapital härrörande till kategorin överbryggande ökade i takt med utförsäljningarna. Dels skapas fler nätverk mellan de boende i området och exempelvis banker och myndigheter, och dels luckras områdets homogenitet upp på längre sikt med försäljningar i andra hand då andra typer av hushåll köper in sig i området. I vissa council estates finns både andra och tredje generationens nya hushåll, och därmed en social mix av både etnicitet, ålder och social klass.[1] Detta är gynnsamt för det sociala kapitalet. Putnam menar att det finns en optimal nivå av heterogenitet i samhället. Samtidigt varnar han för att om denna optimala gräns passeras och samhället blir alltför heterogent leder detta till en negativ inverkan på det sociala kapitalet. I alltför heterogena samhällen reduceras det sociala kapitalet både från bindande och överbryggande med resultatet att samhällen och samhällsgrupper atomiseras i stället.

Liknande förändringar av bostäder och bostadsområden som i Storbritannien har funnits och finns fortfarande även i Sverige, bland annat genom utförsäljningar av delar av den allmännyttiga bostadsstocken både till de boende själva och till privata investerare (hyresvärdar). Detta torde vara extra betydelsefullt på mindre orter med ett begränsat antal aktörer på bostadsmarknaden, där kanske kommunen är den enda aktören på hyresrättsmarknaden. Hur kan i övrigt socialt kapital medvetet skapas på hyresrättsmarknaden? En hyresgäst kan medvetet delta i kontakter med hyresvärden och andra aktörer i och utanför grannskapet, medan uppgiften för hyresvärden är att skapa kanaler för samverkan och kommunikation både inom hyresgästkollektivet och utanför detta, exempelvis genom att själv initiera möten med olika delar av den egna organisationen samt mellan hyresgästerna. På olika sätt kan således Putnams teorier appliceras för att skapa socialt kapital i praktiken. Mer nätverksöverskridande relationer ger mer socialt kapital. Det enda aber som finns är svårigheten att de facto mäta socialt kapital och att veta när en optimal nivå uppnåtts!

 

 

Bild: Jilly Cooper, Class: A view from middle England, Corgi Books, London, 1980


[1] BBC News Business, 10 April, hämtad den 19 maj 2013

 

Publicerad 27 maj, 2013

Författare: Lars Vigerland

Senast publicerade inlägg

Mest lästa inlägg