Vigerland – Gröna värden trumfar rättvisa och demokrati « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum
Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Vigerland – Gröna värden trumfar rättvisa och demokrati

Blogg

CSR, Corporate Social Responsibility, lyfter fram olika aspekter av företags samhällsengagemang såsom etiskt handlande inom verksamheten med hänsyn tagen till rättvisa och demokrati och ekologisk hänsyn. Den etiska aspekten hos allmännyttiga bostadsföretag, som inkluderar demokrati och social integration, brukar beröra och för ett tiotal år sedan var de allmännyttiga bostadsföretagen mycket tydliga med sina socialt integrerande mål. De socialt integrerande målen har dock successivt tonats ned bland fastighetsbolagen samtidigt som miljöaspekterna lyfts fram allt mer, även hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Bolagen betonar att miljö- och hållbarhetsarbete används för att kunna sänka energiförbrukningen och öka lönsamheten förvaltningen. Miljöklassificerade byggnader, vilka uppfyller vissa miljökrav, brukar benämnas gröna byggnader. Genom gröna byggnader kan fastighetsägare få struktur på och rådgivning i arbetet med fastigheternas miljöpåverkan.

I forskningen har man undersökt lönsamheten och kostnaderna inom området, men det har hittills saknats forskning som tydligt behandlar motiven till byggandet. I en studie vid Karlstads universitets fastighetsekonomiska sektion har man nyligen undersökt ett mycket aktuellt ämne om vad som i övrigt motiverar fastighetsägare att uppföra gröna byggnader.  Studien beskriver vad en grön byggnad innebär och vilka krav som ställs på den så kallade LEED-certifieringen, som är det vanligaste systemet för miljöklassificering. I studien intervjuas ett antal experter och praktiker, vilka representerar fastighetsbolag och byggföretag som arbetar med och har fastigheter certifierade enligt LEED, för att kartlägga vilka motiv som styrt besluten i fastighetsbolagen. De intervjuade arbetar med företagens miljö- och hållbarhetsfrågor och uppges ha lång erfarenhet inom fastighetsbranschen.

Utifrån intervjuerna identifierade författarna Ohlsson och Holck fem kategorier till varför fastighetsägare väljer att bygga grönt: efterfrågan från marknaden (inklusive hyresgäster), inflytande från byggbranschen, ekonomiska motiv i den egna organisationen, marknadsföring mot marknaden samt kvalitetsstämpel för att kommunicera ett gott varumärke. Alla intervjuade företag arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor vilket är en grundläggande faktor till varför de väljer att certifiera sina fastigheter. Kategorierna inflytande och kvalitetsstämpel är faktorer som inte tidigare nämnts i forskningen och kategorierna efterfrågan och inflytande är de faktorer som spelar störst roll i varför fastighetsägare väljer att bygga grönt. De andra kategorierna bedöms som sekundära.

Svenska fastigheter anses vara förhållandevis miljövänliga, åtminstone avseende uppvärmning, bland annat beroende på vårt ofta bistra vinterklimat. Miljöaspekterna kommer sannolikt på olika sätt successivt få ett större fokus med den unga generationen,  både generellt sett och inom fastighetsbranschen, och jag måste tillstå att hur skön och välkommen den senaste tidens värme än är, ter sig ändå tropisk värme i Sverige i maj i skuggan av den globala uppvärmningen som någonting som man lite till mans inte tycks vara fullt ut bekväm med.

Publicerad 30 maj, 2014

Författare: Lars Vigerland

Senast publicerade inlägg

Mest lästa inlägg