Vigerland – Valet och bostadsmarknaden « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum
Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Vigerland – Valet och bostadsmarknaden

Blogg

I samband med valet är det av stort intresse att närmare granska de politiska partiernas långsiktiga visioner avseende fastighets- och i synnerhet bostadsmarknaden. Just det långsiktiga är av intresse, eftersom fastighetsmarknaden som bekant präglas av mycket långa och tidskrävande processer. Jag har därför ställt frågan ”Vad är på längre sikt de viktigaste åtgärderna för fastighets- och bostadsmarknaden?” till de åtta riksdagspartierna samt Fi. Just den öppna frågan är medvetet vald och berättar oerhört mycket om partiets politiska hållning och är till och med ett praktiskt djuplodande i den politiska ideologin.1  Således är både det som faktiskt sägs och det som inte sägs av intresse.

Den traditionella dikotomin med synen på bostaden som en social rättighet på ena sidan, och att marknadens förutsättningar borde liberaliseras på den andra, uttrycker dels Feministiskt initiativ (bostaden som social rättighet) och dels Centerpartiet (marknadsliberalisering). Denna motsatta syn brukar uppfattas som en vattendelare mellan de traditionella allianspartierna och vänsterblocket, där Feministiskt initiativ ger uttryck för den traditionella vänsterhållningen. I övrigt uttrycker allianspartierna ståndpunkter med liknande tema om förenklingar i regelverken (byggregler eller hyressättningsregler). Ett följdargument för mindre strikta regler brukar vara att rörligheten på bostadsmarknaden ökar, vilket är det tema som samtliga partier i den traditionella alliansen uttrycker samt även Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas svar ligger i linje med de övriga traditionella allianspartierna, vilket kan uppfattas som något förvånande eftersom Sverigedemokraterna i ekonomiska frågor brukar vara mer traditionellt socialdemokratiska. Det Sverigedemokraterna emellertid avser med en förenkling av byggprocessen är i synnerhet åtgärder för att spara byggkostnader för att därmed begränsa hyresvärdens hyreskrav.

Endast Nya Moderaterna och Centerpartiet anger specifikt antal bostäder som skall uppföras. Socialdemokraterna uttrycker sig väldigt allmängiltigt, men man betonar bostäder åt unga (studentbostäder) precis som Vänsterpartiet. Det enda parti som uttrycker miljömål är Miljöpartiet, som även kopplar fastighetssektorn till ett generellt arbetslöshetsmål om maximalt 4 % arbetslöshet. Det ter sig något naivt att utgå från att samhällsekonomin fungerar så instrumentellt. Det finns vidare föga förvånande en tendens till likartade uttalanden inom såväl Alliansen som vänsterblocket. Det enda undantaget är emellertid Miljöpartiet, vars uttalande ter sig typiskt miljöpartistiskt, men samtidigt avvikande. Om det går att få in alla regeringspartiers ambitioner på längre sikt återstår att se och det skall bli spännande!

1) I skrivande stund är valresultatet ännu inte känt.

Publicerad 11 september, 2014

Författare: Lars Vigerland

Senast publicerade inlägg

Mest lästa inlägg