Modulhus – moderna socialbostäder? « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum
Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Modulhus – moderna socialbostäder?

Blogg

Boendesituationen i Sveriges storstäder blir alltmer akut med stora efterfrågeöverskott samtidigt som fastighetsägare i landsbygdskommuner kämpar med tomma lägenheter i sina hyresbestånd. Människor vill naturligtvis bo där arbete, kommunikationer och ett varierade utbud av tjänster och varor finns, det är ingenting egendomligt med det. Den inhemskt stora bostadsefterfrågan späds på ytterligare med en stor invandring som enligt prognoser kommer att fortsätta under de kommande åren(1). I samband med denna ökade invandring har bostadsministern Mehmet Kaplan lanserat modulhus, det vill säga prefabricerade hus som sedan kan monteras på den plats som anvisas.

Modulhusen omnämns som ett billigt byggande, men kanske ändå inte så billigt som det kan tyckas. Även modulhusen kräver markberedning och andra kostsamma installationer innan uppförandet kan ske. Modulhusen skulle alltså i huvudsak vara avsedda för nyanlända invandrare(2), men även andra grupper som studenter och unga har tidigare nämnts som tänkbara målgrupper(3). Förutom att modulhusen ska vara enklare att uppföra än traditionella bostäder diskuteras en avsevärt lägre standard än för andra nybyggda lägenheter, exempelvis i form av att flera hushåll får dela kök och hygienutrymmen.

Enklare bostäder avsedda för specifika ekonomiskt svaga målgrupper brukar benämnas social housing. Social housing är en företeelse som tillämpas i vissa länder, bland annat i Storbritannien, och i städer som London finns det stora hyreshuskomplex avsedda för mindre bemedlade hushåll. Kritiken mot social housing är att det är stigmatiserande då det är uppenbart att du är fattig om du bor i ett hus avsett för social housing. Samtidigt är det en fattigdomsfälla, eftersom man inte kan bo i social housing om hushållets inkomster överstiger vissa nivåer. Således finns incitament att inte öka hushållsinkomsterna.

Fördelen med social housing i London är emellertid att man får bo centralt. Det centrala och attraktiva läget skulle emellertid inte gälla i de svenska modulhusen eftersom husen skulle uppföras på mark som ännu inte blivit exploaterad för andra ändamål. Detta bör motsvara kommunernas minst attraktiva lägen. När kommunen eventuellt behöver marken skulle man kunna tänka sig att modulhusen och de boende däri tvingas därifrån för att återuppföras i andra lägen som ännu inte tagits i anspråk för andra permanenta ändamål. Det låter som ett helt nytt inslag i den svenska och till och med internationella bostadsfaunan.

Modulhusen diskuteras som om de skulle vara en tillfällig lösning på bostadskrisen. Emellertid finns många utsatta grupper som ännu inte kommit in på bostadsmarknaden. Förutom de nämnda invandrar- och studentgrupperna brukar man ange en hel generation av 1980- och 1990-talister som permanentat sina boenden i föräldrahemmet. Det finns till och med en benämning för denna ofrivilliga hemmaboendegrupp hos mamma och pappa, mambos. Med så många utsatta grupper i stora behov av bostäder, delvis beroende på en under många år mycket udda förd svensk bostadspolitik, finns överhängande risk att modulhusen inte blir så tillfälliga som man vill ge sken av. I stället finns risken att modulhusen i stället blir en permanentad tillfällig lösning, dessvärre med en risk att bli en svensk variant av riktigt stigmatiserande och segregerande socialbostäder. Detta bör diskuteras ordentligt innan man pusslar ihop de första modulhusväggarna på fabriken.

modulhus
Modulhus under tillblivelse
Källa: SVT Nyheter Norrbotten, Arkivbild 15 februari 2013, hämtad den 18 maj 2015

(1) Migrationsverket, Statistik, www.migrationsverket.se, hämtat den 18 maj 2015
(2) Boverket: Nyanländas boendesituation – delrapport, Rapport 2015:10
(3) SVT Nyheter Norrbotten, Modulhus för studenterna, publicerad den 15 februari 2013, hämtad den 18 maj 2015

Publicerad 27 maj, 2015

Författare: Lars Vigerland

Senast publicerade inlägg

Mest lästa inlägg