Stellan Lundström: Systemskifte på bostadsmarknaden! « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Stellan Lundström: Systemskifte på bostadsmarknaden!

Det pågår ett systemskifte på den svenska bostadsmarknaden. Det menar fastighetsprofessorn Stellan Lundström i en artikel i Fastighetsnytt.

Enligt Lundström ges eget kapital en mycket högre prioritet än tidigare. Ett antal samverkande faktorer och lagförslag utgör detta systemskifte, och det övergripande målet är ökad finansiell stabilitet. Bankerna har idag högre krav på eget kapital, stat och kommun bär inte längre risken vid bostadsbyggande vilket gör att byggherrarna måste ställa upp med mer riskkapital och bolånetak har införts med ett explicit krav på eget kapital.

Lundström framhåller risken för obalanser vid systemskiften och menar att övergången från låneekonomi till en ökad prioritet på eget kapital kan hämma bostadsbyggandet. Han för fram ett antal åtgärder som skulle kunna motverka sådana effekter: Ett skattegynnat bosparande för att på lång sikt underlätta ungdomarnas entré på marknaden för ägda bostäder, avskaffande av skatten på realisationsvinst för att öka mängden eget kapital på bostadsmarknaden samt hyrköp som ger möjlighet att under en viss tid bygga upp ett eget kapital.

Nyckelfrågan för Lundström blir hur man lockar riskkapital till bostadssektorn. Det saknas idag ett institutionellt system på ett tydligt och kraftfullt sätt omfördelar och reducerar risk. Istället kan de åtgärder som nu diskuteras, till exempel reducerat ränteavdrag, mycket väl leda till tvärstopp på bostadsmarknaden.

Lundström avslutar med en parallell till början av 1990-talet då en kombination av stora avregleringar, skattereformer och borrtagna subventioner skapade en helt ny spelplan som dåtidens aktörer inte fullt ut förstod implikationerna av. Samtidigt, manar Lundström, bör vi vara öppna för möjliga förstärkningseffekter från samverkande institutionella system.

Publicerad 19 mars, 2014

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Klart för 900 lägenheter i Linköping

Nu kan bygget av ett område med bostäder, kontor och handel i Linköping äntligen komma igång. Det handlar om ett område i Övre Vasastaden där det planeras för 900 lägenheter. Saab överklagade detaljplanen, men nu har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att den inte tar upp överklagandet. Läs mer