Nybyggarkommissionen radar upp förslag för att lösa bostadskrisen « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum

Nybyggarkommissionen radar upp förslag för att lösa bostadskrisen

Nybyggarkommissionen, bestående av före detta statsministern Göran Persson, samt tidigare politikerna Agneta Dreber och Olle Wästberg, blev i februari klar med sin rapport om den svenska bostadsmarknaden. I rapporten lanserar de en rad förslag som syftar till en mer välfungerande bostadsmarknad.

En viktig slutsats som dras i rapporten är att det låga bostadsbyggandet utgör ett hot mot Sveriges ekonomi och att hushållens skuldsättning är ett mindre problem än barriärerna in till bostadsmarknaden.

Nybyggarkommissionen tar fasta på att det är främst hushåll med höga inkomster och stora tillgångar som bär de största skulderna. Hushållens skuldsättning är därför ett mindre hot mot den finansiella stabiliteten än man kan tro. Det är därför viktigare att ta bort den barriär som bolånetaket innebär, menar Nybyggarkommissionen.

Vidare vill kommissionen växla en förändring av räntebidragen mot ökade bostadsbidrag, sänkt reavinstskatt, slopad uppskovsränta och höjt tak för uppskov.

Även statens roll för bostadsbyggandet måste stärkas, menar Nybyggarkommissionen, genom att göra kopplingen mellan infrastruktursatsningar och bostadsbyggande tydligare. ”Gör bostadsbyggande till huvudsyfte vid planering av infrastruktur och öppna på så sätt upp nya områden för bostäder”, skriver utredarna på DN Debatt.

Vad gäller byggsektorn vill man stärka konkurrensen genom att införa gemensamma byggregler i Norden och Baltikum, samt ta bort kommunernas möjlighet att införa särkrav utöver de nationella reglerna avseende tillgänglighet och prestanda.

Slutligen vill utredarna även reformera planprocessen. De långa planprocesserna fördyrar byggandet och tvingar aktörerna att binda kapital under lång tid, vilket gör det svårare för mindre aktörer att få tillträde till marknaden.

Nybyggarkommissionen har finansierats av NCC, Tyréns, Nordea och JKL.

Publicerad 19 mars, 2014

Senast publicerade artiklar

Mest lästa artiklar

Klart för 900 lägenheter i Linköping

Nu kan bygget av ett område med bostäder, kontor och handel i Linköping äntligen komma igång. Det handlar om ett område i Övre Vasastaden där det planeras för 900 lägenheter. Saab överklagade detaljplanen, men nu har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att den inte tar upp överklagandet. Läs mer