Bygga 600 000 bostäder en kostsam affär « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum
Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Bygga 600 000 bostäder en kostsam affär

Blogg

Under mars 2015 presenterade Boverket en rapport om nivån på bostadsbyggandet som då krävdes fram till 2025.(1) Rapporten beaktade emellertid inte den stora inströmning av migranter till landet som skedde under resten av 2015. Vissa talar nu i termer om socialbostäder och att i övrigt lösa den omedelbara bostadssituationen med akuta åtgärder.(2) Socialbostäder är emellertid mycket kontroversiellt i Sverige och debatten och det politiska käbblet om hur bostäder till rimliga hyror ska kunna ordnas har startat.(3)

Landet som helhet präglas av bostadsbrist och under förra veckan presenterade SVT Nyheter en enkät till Sveriges kommuner där 250 av landets 290 kommuner uppger att man har bostadsbrist.(4) Boverket konstaterar att den bostadsbrist som landet nu erfar inte har varit lika allvarlig sedan tiden för miljonprogrammet, det vill säga under mitten av 1960-talet. Det antal bostäder som uppskattningsvis behövs enligt Boverket i rapporten från mars 2015 uppgår till nästan 600 000 och man aviserar att detta innebär en stor utmaning för alla berörda parter och samhället i stort.(5) Ännu högre siffror än dessa har angetts, bland annat med hänsyn till den migration som skett efter rapportens publicering. Sverige står möjligtvis inför en i grunden förändrad bostadspolitik.

Vad innebär då 600 000 bostäder i kapitalbehov?

Även om 600 000 bostäder möjligtvis är i underkant, så låt oss utgå från denna siffra och göra en grov uppskattning i reda pengar. Vi måste då göra ett antal uppskattningar och antaganden, vilka är både grova och som skulle kunna ifrågasättas, men det vore ändå intressant att kunna presentera en ungefärlig siffra för att få en uppfattning kring hur stort kapital det rör sig om.

Vi utgår således från siffran 600 000. Vi antar att den genomsnittliga bostaden uppgår till tre rum och kök om 77 kvadratmeter, den så kallade normaltrean som brukar användas som jämförelseobjekt vid hyressättningar. Det sammanlagda antalet kvadratmeter för de 600 000 bostäderna uppgår då till 46 200 000 kvadratmeter. Enligt statistik från 2014 är produktionskostnaden 37 808 kr per kvadratmeter i genomsnitt för hela riket.(6) Vi avrundar denna siffra uppåt till 40 000 kr per kvadratmeter och uppskattar således den totala byggkostnaden till 1 848 miljarder kronor. Denna siffra har inte tagit hänsyn till eventuella kostnadshöjningar föranledda av den stora efterfrågan på insatsvaror med mera som skulle kunna bli resultatet av denna stora nyproduktion som sannolikt behöver spridas ut på cirka tio år. Siffran inkluderar endast nyproduktionskostnaden brutto och ingen hänsyn har tagits till markförvärv och markarbeten.

Som jämförelse kan nämnas att statens sammanlagda utgifter i propositionen för 2015 uppgick till 886 miljarder kronor.(7) Kapitalbehovet för de 600 000 bostäder som behövs uppgår således till mer än två statsbudgetar.

(1) Boverket, Rapport 2015:18, Behov av bostadsbyggande: Teori och metod samt en analys av antalet bostäder till 2025
(2) Nilsson, P.M., Dags för social housing i Sverige, publicerat den 1 februari 2016, Dagens Industri
(3) Brevinge, N., Är social housing lösningen på Sveriges bostadskris?, publicerat 12 februari 2016, Dagens Arena
(4) SVT Nyheter, publicerat den 23 februari 2016, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kommunerna-bostadsbristen-ar-rekordstor
(5) Boverket, Rapport 2015:18, sid 7-8
(6) Statistiska Centralbyrån, Produktionskostnad brutto…, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Byggnadskostnader/Priser-for-nyproducerade-bostader/7329/7336/29543/
(7) Regeringens proposition 2014/2015:1, http://www.regeringen.se/contentassets/f479a257aa694bf097a3806bbdf6ff19/forslag-till-statens-budget-for-2015-finansplan-och-skattefragor-kapitel-1-7

Publicerad 3 mars, 2016

Författare: Lars Vigerland

Senast publicerade inlägg

Mest lästa inlägg