Blogg « Svenska Bostadsfonden Nyhetsforum
Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Temperaturen på fastighetsmarknaden

Blogg

Temperaturen på fastighetsmarknaden

Nu när hösten närmar sig, och de flesta hjul i ekonomin börjar snurra som vanligt igen, kan det vara intressant att se över läget på den svenska fastighetsmarknaden i stora drag. Även om det egentligen inte finns en fastighetsmarknad, utan ett flertal som jag påpekat tidigare, hänger de trots allt ihop både sinsemellan och med utvecklingen för Sverige i stort.

Dels finns i grova drag den kommersiella marknaden med kontors-, butiks- och industrifastigheter, dels finns bostadsmarknaden, vilken delas in i ägarmarknaden och hyresmarknaden. Dessutom finns det man brukar betona som en av de viktigaste faktorerna på fastighetsmarknaden – läget. Anekdotiskt har det sagts att det finns tre viktiga saker att beakta vid fastighetsköp: läget, läget och läget. Det går att åtgärda en undermålig byggnad, men man kan aldrig åtgärda ett befintligt läge.

Nedan kommer jag kommentera den rådande och den möjliga framtida utvecklingen på den kommersiella marknaden, ägarmarknaden för bostäder samt hyresmarknaden för bostäder, som är huvudfokus för Svenska Bostadsfonden. Det är även bostadshyresmarknaden jag själv var aktiv på som fastighetsägare i Stockholm och som jag därför känner bäst. Dessutom kommer jag kommentera dessa marknader utifrån framtidsutsikterna för olika geografiska lägen i landet.

Förra året var ett rekordår för fastighetsinvesteringar med låga räntor och således generellt sett ett stort gap mellan avkastning och kostnad. Fastighetsmarknaden attraherade mycket kapital med transaktionsvolymer om 218 miljarder kr.(1) Avseende bostadshyresmarknaden är denna på grund av hyressättningssystemets konstruktion mindre avhängig ränteläget. Bostadshyresmarknaden gynnades av att betraktas som en relativt säker placering sedan finanskrisen 2008. Den stora utmaningen efter finanskrisen var enl. aktörer på marknaden att överhuvudtaget hitta bostadshyresfastigheter att investera i, då efterfrågan var större än utbudet.

För att förenkla bilden av geografiska lägen delar jag in landet i tre kategorier: 1.) storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, 2.) universitetsstäder samt 3.) övriga städer. Efterfrågan på alla kategorier av fastigheter är av naturliga skäl fallande från kategori 1 till kategori 3.

Framtidsutsikterna är att ränteläget kommer fortsätta vara gynnsamt för kommersiella fastigheter under de kommande tre åren. Först under 2019 beräknas reporäntan hamna på en nivå över noll och under mitten av 2020, således om tre år räknat från nu (tidig höst 2017), kommer reporäntan vara på en uppskattad nivå om 0,25 %.(2) Således sker mycket långsamma förändringar av det som vi kan bedöma som det framtida ränteläget för fastighetsinvesteringar. Å andra sidan bjuder dagsläget på den uppskattade bottennivån. Vidare kommer ekonomin enligt Riksbanken att fortsätta vara stark, dock med en något BNP-nivå som minskar från ca 4 % 2016 till omkring 2 % ända fram till strax efter 2020, där prognosen slutar.(3) Även om det är en halvering av BNP är det ingen dramatisk förändring och det är fortfarande en uppskattning av aktiviteten i ekonomin som är positiv, medförande fördelar både för den kommersiella fastighetsmarknaden och för bostadsmarknaden, både ägarmarknaden och hyresmarknaden.

Även den demografiska utvecklingen beräknas bli positiv, i huvudsak beroende på invandring, medan nativiteten beräknas ligga på i stort sett samma nivå som i dag fram till 2060, då befolkningen uppskattas till nästan 13 miljoner. Cirka 20 % av befolkningen i åldrarna 20–64 år är idag födda utomlands. Denna andel förväntas öka till 33 % år 2030. Yrkesaktivas försörjningsbörda i åldrarna 20–64 år för unga och gamla beräknas öka från ca 0,75 unga och gamla att ”försörja” per yrkesaktiv till 0,93, således en minskning av andelen yrkesaktiva.(4)

Trots att befolkningen ökar är det inte helt lätt att uttala sig om effekterna på fastighetsmarknaden på grund av detta. Dels kan man utgå ifrån att gruppen invandrade har en relativt sett lägre betalningsförmåga, dels kan man utgå från att den sannolikt större belastningen på välfärdstjänster i form av bland annat bostadssubventioner kommer sättas under press. Emellertid är dessa framtidsscenarier mycket långsiktiga fram till 2060. Låt oss således anta att den demografiska utvecklingen inte nämnvärt påverkar förutsättningarna för fastighetsmarknaden på tre års sikt. Vi kan emellertid anta att det fortsättningsvis kommer vara inhemska flyttmönster mot storstäder, i huvudsak de tre storstäderna samt universitetsstäderna.

Enligt Boverkets prognos för 2018 ligger bostadsbyggandet på nästan lika höga nivåer som under de två föregående åren 2016 och 2017, det vill säga ca 70 000 uppförda bostäder per år. Man uppskattar att bostadsbyggandet når en kulmen under 2018 och har identifierat att 71 av 255 kommuner (28 %) kommer att nå balans mellan utbud och efterfrågan på tre års sikt. Balans på bostadsmarknaden råder redan i Örebro, Helsingborg och Kristianstad.(5)

Sammanfattningsvis kan konstateras att det på tre års sikt i dagsläget inte föreligger några speciella orostecken för hyresbostadsmarknaden. Den relativt höga byggtakten för bostäder kan innebära att jämvikt uppstår på ägarmarknaden, i huvudsak i vissa universitetsstäder. Dessutom finns för ägarmarknaden planer på ytterligare amorteringskrav från och med 2018, vilket torde sätta denna marknad under ytterligare press under 2018, i synnerhet för mindre lägenheter. Fram till dess kan man emellertid tänka sig att många köpare väljer att göra avslut på bostadsaffärer innan 2018, varför en kortsiktigt ökad efterfrågan kan uppstå på denna ägarmarknad.

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad enligt SCB och Boverket, www.boverket.se, hämtat den 21 augusti 2017

1) Nai Svefa, Svensk Fastighetsmarknad: Fokus 24 orter, våren 2017
2) Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport 2017, juli 2017
3) Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport 2017, juli 2017
4) Statistiska Centralbyrån, Sveriges framtida befolkning 2015-2060, rapport 2015:2
5) Boverket, www.boverket.se, Förväntningar om fortsatt ökat byggande, hämtat den 21 augusti 2017

Skrivet den 26 september, 2017 klockan 11:23

Författare: Lars Vigerland

Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Överdriven oro kring fastighetsaktier

Blogg

Under det andra halvåret av 2016 varnades det i vissa artiklar för fallande priser inom fastighetsaktier (se exempelvis Hemberg, Avanza, 14 nov. 2016; Thor, Fastighetsnytt, 11 okt. 2016). Efter en mycket god värdeutveckling på fastighetsaktier under de senaste fem åren (se diagrammet nedan) menade somliga analytiker att kurserna på fastighetsaktier kommer att falla framöver beroende på ett successivt högre ränteläge föranlett av bland annat Trumps förmodat expansiva finanspolitik. Detta kan komma att knäcka högt belånade fastighetsbolag, enligt deras uppfattning.

Fastighetsindex jämfört med OMX Stockholm 30 under fem år mellan 20 februari 2012 och 20 februari 2017. Det framgår att fastighetsindex stigit med cirka 3 gånger utvecklingen på OMX 30. (källa: Carnegie fastighetsindex, den 20 februari 2017)

Stor skillnad mellan olika fastighetsslag

Jag har här skäl att återkomma till min gamla käpphäst att fastigheter är extremt heterogena tillgångar och svåra att klumpa ihop som en enhetlig massa som vore de en råvara.

Fastigheter består till att börja med av olika typer av fastigheter som industri-, kontors-, handels-, och bostadsfastigheter. Analytiker brukar för det mesta uppmärksamma detta och kommentera fastigheter var för sig och uppmärksamma placeringar i bostadsfastigheter som innebärande den lägsta risken.

Den låga risken beror dels på hushållens tendens att inte flytta i första taget och därmed föranleda vakanser och kassaflödesbortfall, dels på den svenska hyresmodellen som innebär en i landet genomgående tendens till att de faktiska hyrorna ligger på lägre nivåer än de hypotetiska marknadshyrorna. Dessa förhållanden bidrar till stabilare kassaflöden i bostadsfastigheter än i andra fastighetsslag.

Framtida räntehöjningar utgör en begränsad risk
Ytterligare en faktor som brukar lyftas fram som ett skäl till oro är det extremt låga ränteläget som har gynnat kapitalintensiva branscher som fastigheter. Denna oro har två aspekter, varav den ena är framtidens förmodat högre ränteläge. Emellertid finns det ännu inga tecken på några nära förestående förändringar i det svenska ränteläget (se Riksbankens prognosticerade räntebana i diagrammet nedan).

Reporäntan med osäkerhetsintervall, vilket pekar på att Riksbanken prognosticerar en räntehöjning först i början av 2018 och därefter en höjning till nivåerna kring 2014 först 2020. (källa: Sveriges riksbank, Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP, den 20 februari 2017)

Den andra aspekten är att räntehöjningar ger högre räntekostnader och därmed lägre kassaflöden, vilket förmodas föranleda lägre marknadsvärden på fastigheter och i förlängningen lägre priser på fastighetsaktier. Detta är en sanning med modifikation till och med när det gäller relativt högt belånade bostadsfastigheter.

Den svenska hyresmodellen innebär att påvisade kostnadsökningar leder till ett ökat hyrespåslag, vilket betyder att de ökade räntekostnaderna kompenseras av högre hyror i motsvarande grad. Även om modellen inte fullt ut fungerar på detta vis i praktiken gäller åtminstone principen i huvudsak på detta sätt. Det innebär således att välbelägna bostadsfastigheter med en potential till hyreshöjningar, det vill säga på attraktiva lägen där den hypotetiska marknadshyran överstiger den faktiska hyresnivån, kommer vara mindre känsliga för framtida räntehöjningar.

Det är få analytiker som granskar fastighetsbolagens innehav på ett sådant detaljerat sätt – man gör helt enkelt ingen skillnad mellan fastighetsinnehav i Haninge eller Helsingborg. Min övertygelse är att välbelägna bostadsfastigheter är en fortsatt trygg placering.

Skrivet den 28 februari, 2017 klockan 13:21

Författare: Lars Vigerland

Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Att investera i utsatta områden

Blogg

Under mitten av 1990-talet då jag själv ägde bostadhyresfastigheter i Stockholm, kom jag över ett erbjudande om att köpa ett fastighetsbestånd i Hjällbo i Göteborg. Om jag inte missminner mig bestod beståndet av fyra rejäla byggnadskroppar med uppskattningsvis omkring 200 lägenheter.

Även om jag inte kände till Göteborg förstod jag att detta var ett utsatt område redan på den tiden, men de ekonomiska kalkylerna var lockande. Jag kontaktade min bank som jag hade en utomordentligt bra relation till och presenterade mitt förslag. Till min stora förvåning tackade man nej, på inga villkor ville man inlåta sig i dessa fastigheter. På inga villkor!

Jag kunde inte tro att de menade allvar. Min erfarenhet av banken var att jag alltid kunde diskutera olika upplägg och min utgångspunkt var att om man från bankens sida ville minska riskerna begärde man helt sonika in mer eget kapital. Därmed kunde krediten alltid ordnas till någon nivå. Så var det dock inte i detta fall utan man avvisade helt mitt förslag.

Resonemanget från bankens sida var att dessa hyresgäster i alltför hög utsträckning var beroende av offentliga understöd, och därför inte erbjöd tillräcklig ekonomisk stabilitet. Min invändning var att hushållen hade en stark uppbackning just med offentliga stöd, och att detta kanske till och med innebar större säkerhet än de egna hushållsinkomsterna eftersom de var garanterade av kommunen. Banken gjorde emellertid inte samma bedömning.

Det slutade med att jag tvingades tacka nej till erbjudandet, men jag har aldrig släppt tanken på Hjällbo sedan dess. Jag har också noterat att det finns vissa fastighetsinvesterare som tycks ha specialiserat sig på utsatta områden och som är mer aktiva än andra när det gäller att investera i sådana områden.

Grundläggande analys visar mindre riskfylld bild
I liknande utsatta områden som exempelvis Rinkeby, Tensta, och Rosengård ligger medelinkomsten runt 14 000–15 000 kronor per månad. Biskopsgården i Göteborg ligger högst med en medelinkomst om drygt 18 000 kronor per månad. Medelåldern i dessa områden ligger på mellan 40 och 50 år,1 och den genomsnittliga hyran på omkring 925–1 500 kronor per kvadratmeter, vilket innebär en månadshyra om nästan 10 000 kronor för en standardtrea.2

De flesta hyresvärdar brukar begära en månadsinkomst om tre gånger hyran för att acceptera en hyresgäst, vilket betyder att en genomsnittlig ensamstående i området skulle ha råd med en bostad om ca 40 kvadratmeter, det vill säga ungefär 2 rum och kök. En familj med två inkomster skulle ha råd med en lägenhet om cirka 80 kvadratmeter, alltså ungefär 4 rum och kök. Resultatet av dessa övergripande analyser baserade på statistik framstår inte som avvikande eller iögonfallande riskabelt för bostadsbeståndet.

Områden med potential
Vad kan man idag notera om fastighetsaktörer aktiva i dessa utsatta områden? Om man tar del av artiklar om aktörer på denna marknad är resonemangen att storstädernas miljonprogramsområden är underprissatta och att det föreligger en god potential i dessa områden, då storstädernas avsevärda prisuppgångar ännu inte har slagit igenom här. De omvittnat höga renoveringsbehoven går att lösa med stordriftsrenovering. Dessutom menar vissa att ryktena om de fallfärdiga fastigheterna är en myt.

Innehar man många bostäder, vilket blir naturligt då byggnaderna ofta innehåller många lägenheter i enlighet med miljonprogrammens utformning, innebär detta en kostnadsreducering och renoveringarna för med sig stärkta driftsnetton. Därtill finns en viss potential till bostadsrättsomvandling. Skadegörelse hanteras med trapphusvärdar och olika insatser för att förhindra ovälkomna besökare samt att initiera engagemang hos hyresgästerna själva.3

Hur är det då med de riskabla hyresgästerna? Enligt aktörer på denna typ av marknader är den faktiska betalningsförmågan större än vad statistiken anger. Bland annat har man konstaterat att det är köer till och med till nyrenoverade lägenheter i dessa områden där hyresnivåerna ligger på nästan 1 500 kronor per kvadratmeter. De nuvarande kreditgivarna uppges vara positivt inställda till investeringar i förorten. Grattis till er som upptäckte denna potential och hade förmåga att genomföra era investeringar. Tiderna förändras och vi med dem!

Pixabay
Hyreshus (bilden har inget med artikelns hyreshus att göra, Pixabay, 15 januari 2016)

1) Hitta.se, 15 januari 2017
2) SCB, 15 januari 2017
3) Dagens industri, 6 december 2016; Mitt i Stockholm, 17 november 2016

Skrivet den 19 januari, 2017 klockan 12:01

Författare: Lars Vigerland

Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

USA-valet ger liten inverkan på hyresbostäder

Blogg

Det har nog inte undgått många att USA:s nye president är en fastighetsmagnat. Donald Trump kommer från en familj som sedan början av 1900-talet har bedrivit fastighetsaffärer. Det hela började 1905 när Donald Trumps farföräldrar började göra fastighetsaffärer i Bronx och Queens i New York. Farfar Frederick, ursprungligen Trumpf sedermera ändrat till Trump, dog 1918 och lämnade en relativt välmående verksamhet till farmodern Elizabeth.

Elizabeth hade som mål att driva verksamheten vidare för att sedan lämna över den till de tre barnen när de väl blivit myndiga. Emellertid var Donald Trumps far, Fred, så angelägen att påbörja sin affärsbana att han redan som omyndig började arbeta i det nystartade företaget Elizabeth Trump & Son. Elizabeth fortsatte i fastighetsverksamheten ända in på 1970-talet, då hon bland annat arbetade med att tömma tvättautomater på mynt i Trump-fastigheterna.

Fred Trump började som byggmästare på den amerikanska östkusten, och försåg bland annat den amerikanska marinen med bostäder. Med tiden övergick han dock mer till att verka som hyresvärd, och inriktade sig bland annat på bostäder med låg hyra. Den namnkunnige Donald påbörjade sin karriär inom bolaget 1968 och blev direktör 1974. 1980 byttes namnet till The Trump Organization, och Donald Trump fokuserade en viss del av verksamheten till Manhattan.1

Trump och den svenska fastighetsmarknaden
Detta var en kort historia om fastighetsdirektören Donald Trump. Vad kan vi då vänta oss för påverkan på den svenska fastighetsmarknaden av den nye presidentens politik? Fastigheter brukar i huvudsak påverkas av tre så kallade fundamenta: ränteläget, regionens ekonomi där fastigheten är belägen och demografi där fastigheten är belägen. En faktor som eventuellt kan tilläggas är utvecklingen på alternativa placeringsformer.

Jag kommer därför att kommentera aktiemarknaden, ränteläget, svensk ekonomi samt demografi. Jag börjar med aktiemarknaden betraktad som en till fastighetsmarknaden alternativ placeringsform. Ibland betraktas fastighetsmarknaden och i synnerhet bostadsmarknaden som en så kallad safe haven i förhållande till aktiemarknaden.

Förutspådda börsnedgångar uteblev
Aktiemarknaden reagerar snabbt på förändringar i världsekonomin, och till och med på förhoppningar inför framtiden innan de reella förändringarna skett. Den är därför en bra indikator även på flyktigt förändrade förhållanden för världsekonomin.

Före valet menade vissa analytiker att börsen skulle utvecklas sämre med Trump på presidentposten. Vissa förutspådde hela 50-procentiga nedgångar på de amerikanska börserna.2 Både den svenska och den amerikanska börsen har emellertid utvecklats positivt efter tillkännagivandet av Trumps valvinst.3 Både den amerikanska och den svenska aktiemarknaden har ökat med minst drygt 4 procent sedan valet för en månad sedan (4,45 % för S&P 500, 5,32 % för OMX Stockholm, 6,28 % för Dow Jones). Aktiemarknaden för hela världen har gått upp med dryga 2 % (2,43 % för Financial Times All World Index).

Hittills tyder alltså ingenting på några omvälvande förändringar på världens aktiemarknader som skulle kunna förorsaka ökad efterfrågan på alternativa placeringar som fastighetsplaceringar på världens fastighetsmarknader.

Normaliserade räntenivåer positivt för fastighetsmarknaden
Sveriges Riksbank påpekar att Trump kommer att få större möjligheter att genomföra sin politik eftersom representanthuset och senaten domineras av republikaner. Riksbanken har en bedömd räntebana med en reporänta som ligger fast på -0,5 % fram till början av år 2018, för att sedan långsamt stiga till nivåer över noll under 2020. Inga förändringar i Riksbankens prognos har skett efter valet av Trump.4 Emellertid har långräntorna stigit och skillnaderna mellan styrräntan och de långa obligationsräntorna är hög.

Trumps politik kan vara både inflationsdrivande genom olika aviserade projekt och skattesänkningar samt tillväxthämmande genom bland annat frihandelsbegränsningar.5 Återhämtningen i världens ekonomier bedöms stiga måttligt och den svenska ekonomin som bedöms som relativt stark fortsätter att långsamt expandera så att inflationsmålet om 2 % på lång sikt kan uppnås. Man aviserar emellertid möjligheten att reporäntan kvarstår längre än beräknat på minusnivåer. Studier på marknaden pekar mot att företag har fortsatt god tillgång till krediter,6 vilket är mycket positivt för den kreditintensiva fastighetsmarknaden.

Sammantaget kommer räntorna sannolikt att stiga framöver, dock från låga nivåer. Ur ett fastighetsperspektiv är en långsam uppgång till långsiktigt mer normala räntenivåer inte av ondo. Ökade kostnader, inklusive räntekostnader, kan normalfinansierade fastigheter kompensera sig för genom ökade hyresnivåer, givet att hyresnivåerna då inte överstiger en marknadshyresnivå. Detta kan ske på orter med låg efterfrågan, men på normalstora orter där det råder efterfrågeöverskott är risken låg för att ränteökningar skulle minska fastighetsvärdena.

Stark ekonomi och befolkningstillväxt talar för en stabil utveckling
Svensk ekonomi bedöms framöver som fortsatt stark, bland annat baserat på det som framförts ovan.7 Orter med ett varierat utbud och en varierad efterfrågan, utan att vare sig utbud eller efterfrågan skapats av någon enskild aktör vilket medför hög risk, kommer sannolikt att ha en stark ekonomi och en stark demografisk tillväxt även fortsättningsvis.8 Återigen är det alltså orter som redan i dag präglas av stark ekonomi som också i framtiden kommer att präglas av demografisk tillväxt och därmed en stabil och förhållandevis prisokänslig efterfrågan.

Sammanfattningsvis finns inga oroväckande tecken på att den så kallade Trump-effekten kommer att förorsaka några avsevärda förändringar på hyror eller fastighetsvärden på fastighetsmarknaden i Sverige, och i synnerhet inte på den svenska bostadshyresmarknaden. Vi kan således i relativt lugn koncentrera oss på de annalkande helgerna och tillönska varandra en God Jul och ett synnerligen Gott Nytt År!

1) Rozhon, Tracie, Fred C. Trump: Postwar Master Builder of Housing for Middle Class, dies at 93, The New York Times, 26 juni 1999, hämtad den 5 december 2016; ABC News, www.abcnews.go.com, Meet Donald Trump: Everything You Need To Know (And Probably Didn’t Know) About The 2016 Republican Presidential Candidate, 27 juli 2015, hämtad den 5 december 2016
2) Proffset: Så mycket rasar börsen om Trump vinner, Dagens Industri, www.di.se, den 17 mars 2016, hämtat den 11 december 2016
3) Avanza, www.avanza.se, sökning på flera olika tidsperioder bl.a. en vecka, en månad, tre månader, ett år, hämtat den 11 december 2016
4) Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport, oktober 2016, www.riksbank.se, hämtad den 13 december 2016
5) Aktiebladet, www.aktiebladet.se, den 11 december 2016, hämtat den 13 december 2016
6) Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport, oktober 2016, www.riksbank.se, hämtad den 13 december 2016
7) Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport, oktober 2016, www.riksbank.se, hämtad den 13 december 2016
8) Demografiska rapporter: Sveriges framtida befolkning 2015-2060, Statistiska Centralbyrån, Rapport 2015:2, maj 2015, www.scb.se, hämtad den 13 december 2016

Skrivet den 23 december, 2016 klockan 13:52

Författare: Lars Vigerland

Lars Vigerland
Ek.dr fastighetseknomi

Nygamla förklaringsmodeller

Blogg

Efter att valmanskåren har fått säga sitt i presidentvalet i USA har många bedömare återigen uttryckt en förvåning motsvarande de yrvakna kommentarerna efter brexit. Väljarnas beteende har betecknats som närmast obegripligt, vilket ofta är fallet när val- och attitydundersökningar inte överensstämmer med de publikt legitima preferenserna.

Uppenbarligen har försöken att dumförklara Trumps väljare misslyckats, och det har inneburit att denna högnästa attityd successivt fått ge vika för en mer ödmjuk inställning efter valutgången. De tidigare beklagliga delarna av väljarna har man nu börjat ta på allvar och försök görs för att identifiera orsakerna till dessa ofattbara sympatier. Intressant nog går det att återfinna ett traditionellt höger- vänsterperspektiv i dessa förklaringsmodeller som även påverkar hur politiker i såväl USA som andra länder (exempelvis Sverige) kan komma att använda styrmedel som bostadspolitiken för att så att säga ”lösa problemet”.

De tydligaste exemplen på ett vänster- och ett högerperspektiv i den svenska debatten hittade jag nyligen hos två ledarskribenter: Björn Elmbrant på Dagens Arena (”Oberoende, radikal och progressiv”) samt Alice Teodorescu på Göteborgs-Posten (”Liberal idégrund”). Här får jag tillåta mig viss slarvighet i resonemanget genom att beteckna de båda ledarskribenterna som kort och gott vänster respektive höger. Detta är sannolikt en långt ifrån korrekt beskrivning av de båda skribenternas politiska utgångspunkter, men den är tillräcklig för att klargöra min poäng.

Björn Elmbrant för ett resonemang om att ”de politiska och mediala företrädare, som misslyckats med att förutse både Brexit och USA-valet, (bör) börja bedriva självkritik” och därmed ta valmanskåren på allvar och i grunden förstå deras faktiska attityder i stället för att smäda dem. Elmbrant fortsätter vidare till orsaken till de oönskade yttringarna med att påstå att ”Ett uppenbart skäl till demokratins kris är nyliberalismens grepp över dagordningen sedan 30-40 år tillbaka i tiden” (Elmbrant i Dagens Arena den 10 november 2016). Vari beviset för detta påstått uppenbara skulle bestå hinner Elmbrant inte redogöra för.

Alice Teodorescu för ett nästan identiskt resonemang som Elmbrant om den av ”etablissemanget” utpekade väljargruppen som av dessa uppfattas som ”demokratins bottenskrap”. Denna väljargrupps missnöje påstås av Teodorescu å andra sidan emanera från diametralt motsatta orsaker ” … när staten inte längre förmår fullgöra sitt kärnuppdrag på det sätt som människor förväntar sig, när fred, frihet och mat på bordet inte längre verkar självklart för att fokus ligger på genusdagis och ideologiskt renläriga museer …” (Teodorescu i GP, den 9 november 2016).

Således är man ense om verkan, men orsakerna är man diametralt oense om. Vi har nu kommit så långt att man från, oprecist uttryckt, etablissemangets sida accepterat och t.o.m. förstår väljargruppens missnöje, men orsaken därtill och därmed de nödvändiga åtgärderna för att hantera detta missnöje är väsensskild.
Tror man att missnöjets orsaker bland stora delar av samhället beror på nyliberalism finns botemedlet i att avveckla eller åtminstone i att begränsa marknaden. I ett bostads- och bebyggelsesammanhang motsvarar detta att lägga större resurser på stadsutveckling i utsatta områden, att bygga billiga (subventionerade) hyresrätter samt att resonera om bostaden som en social rättighet.

Tror man i stället att missnöjets orsaker beror på en världsfrånvänd identitetspolitik finns botemedlet i att frångå en kollektiv syn på människor, möjligtvis till förmån för ett möjliggörande av individuella livsval, inklusive individuella val på bostadsmarknaden.

Som i många andra frågor tycks olika politiska läger ta det utbredda väljarmissnöjet som intäkt för att respektive redan existerande världsbild och medföljande politik, även inom bostadsområdet, är den rätta. Således finns det all anledning att anta att det även framgent blir den politiska färgen på makthavarna snarare än något annat som styr den framtida bostadspolitiken.

Skrivet den 29 november, 2016 klockan 10:01

Författare: Lars Vigerland